Archive for the ‘เรียนรู้-รีโมทเซนซิง’ Category

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 9

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 9
การปรับแต่งผลการจำแนก / Post Classification

วัตถุประสงค์
ผลการจำแนกมักมีจุดภาพใกล้เคียงกัน หรือกลุ่มจุดภาพเล็กๆ กระจัดกระจาย จึงมักทำการปรับแต่ง
ผลการจำแนกให้มีความสมบูรณ์ขึ้น โดยใช้ SIEVE analysis

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ pcieasypace_p09.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 8

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 8
การจำแนกภาพ / SUPERVISE CLASSIFICATION

วัตถุประสงค์
จำแนกภาพแบบ SUPERVISE CLASSIFICATION โดยการจัดกลุ่มจุดภาพลงในประเภทข้อมูลที่ได้กำหนดพื้นที่ตัวอย่างไว้
การเลือกพื้นที่ตัวอย่าง Region of Interests

ดูขั้นตอนปฏิบัติการได้จาก pcieasypace_p08.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 7

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 7

การจำแนกภาพ / UNSUPERVISE CLASSIFICATION

วัตถุประสงค์
จำแนกภาพแบบ UNSUPERVISE CLASSIFICATION โดยการจัดกลุ่มจุดภาพโดยเงื่อนไขทางสถิติ
ตามความคล้ายคลึงกัน เหมาะสำหรับข้อมูลภาพที่ USER ไม่ทราบรายละเอียดหรือสภาพสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ pcieasypace_p07.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 6

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 6
การจำแนกภาพ / Scatter plot

วัตถุประสงค์
ใช้ศึกษา Correlation ระหว่างข้อมูลโดยแสดงการกระจายกลุ่มว่ามีแนวโน้มที่จะอยู่กลุ่มเดียวกัน
หรือต่างกลุ่ม ทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลภาพ และส่วนของตัวอย่างประเภทข้อมูล

ดูขั้นตอนการปฏิบัติการได้จากไฟล์ pcieasypace_p06.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 5

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 5
การปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต / Geometric Correction

วัตถุประสงค์
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนข้อมูลให้ถูกทิศทาง

การปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต หรือการทำ Geometric Correction เป็นการปรับแก้ค่าพิกัดเชิงภูมิสาสตร์
เพื่อให้เข้าสู่ระบบ UTM หรือระบบที่ต้องการ
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการจัดทำ 4 รูปแบบคือ
image to image ใช้ในกรณีที่ทำการอ้างอิง images ที่ยังไม่มีพิกัด ทำร่วมกับข้อมูลที่มีพิกัดแล้ว
image to vector ใช้ในการณีที่ทำการอ้างอิง images กับข้อมูล Vector
image to MAP ใช้ในกรณีที่มีการอ้างอิง images กับข้อมูล bitmap
image to coordinates ใช้ในกรณีที่มีผู้ใช้พิมพ์ค่าพิกัดเข้าไปด้วย keyboard

ดูรายละเอียดปฏิบัติการได้จากไฟล์ pcieasypace_p05.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 4

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 4
การเน้นข้อมูลภาพ / Spectral Ratio

วัตถุประสงค์
เน้นข้อมูลภาพจากการทำอัตราส่วนค่า DN ต่างแบนด์หรือต่างช่วงคลื่น เหมาะสำหรับภาพที่มีข้อมูลภาพที่มีค่าต่ำ
หรือสูงสุดแตกต่างกันมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ pcieasypace_p04.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 3

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 3

การเน้นข้อมูลภาพ / Linear Combination

วัตถุประสงค์
เน้นข้อมูลภาพโดยการนำข้อมูลหลายๆ แบนด์มาทำผลบวกเชิงเส้นของแบนด์
(ต้องกำหนดค่าสัมประสิทธิ์)
เช่น Principal Component Analysis (PCA)

ดูเอกสารเพิ่มเติม 2 ไฟล์ pcieasypace_p03a.pdf และ pcieasypace_p03b.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 2

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 2

ในตอนที่ 2 จะเน้นเรื่องการแสดงผลข้อมูล Color Composite ในโปรแกรม PCI EasyPace
การแสดงผล Color Composite ในแบบต่างๆ

ดูเพิ่มเติมได้ที่   pcieasypace_p02.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 1

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 1

PCI EasyPace เป็นซอฟท์แวร์ทางด้านรีโมทเซนซิ่งอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถสูงเช่นกัน ผู้สนใจสามารถคลิ๊ก เข้าไปดูขั้นตอนการทำงานของ PCI EasyPace ในด้านรีโมทเซนซิ่ง
1. การอ่านภาพ รีโมทเซนซิง และการใช้ ImageWork

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  pcieasypace_p01.pdf

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมรีโมทเซนซิง ENVI 3.X

landsat_etm

ENVI เป็นโปรแกรมที่ใช้งานในด้านรีโมทเซนซิ่ง หรือการสำรวจระยะไกล โดยประมวลผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม
โดยมีความสามารถในการทำ spectral image analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูลเขิงตัวเลขที่ได้รับจากการสะท้อนของวัตถุต่างๆ บนพื้นโลก
กระบวนการ geometric correction ในการตรึงภาพถ่ายจากดาวเทียมให้ถูกต้องตามพิกัดภูมิศาสตร์
การวิเคราะห์ terrain analysis
และที่สำคัญซอฟท์แวร์นี้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ radar analysis โดยเฉพาะข้อมูล Microwave เช่น ERS-1, ERS-2 และ JERS-1 รวมถึง RadaSAT และ ENVISAT
สามารถประยุกต์เข้ากันทั้งระบบ raster และ vector ซึ่งจากที่ได้ทดลองใช้งานสามารถใช้ได้กับ PC ArcView GIS ได้อย่างไม่มีปัญหา

download เนื้อหาในการเรียนรู้ในตาราง

ENVI3 :  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ENVI Software envi32_p01.pdf

การแสดงผลข้อมูลทางจอภาพ (Display Image) และ
การเพิ่มความเด่นชัดให้กับข้อมูล (Image Enhancement)

envi32_p02.pdf

การให้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์แก่ข้อมูล (Image Correction)
ในรูปแบบ   Image to Map Registration

envi32_p03.pdf
การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification Data) Unsupervised Classification และ Supervised Classification envi32_p04.pdf
รีโมทเซนซิงสำหรับงานติดตามภัยธรรมชาติ [ลิงค์ ENVI_Cloud Detect ]

ERDAS4 : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 2

สำหรับตอนที่ 2  ในการเรียนรู้ การทำงานบนโปรแกรม ERDAS Imagine ซึ่งเป็นโปรแกรมทางด้านรีโมทเซนซิ่งเบื้องต้น ตอนที่ 2 นี้จะมีอยู่ 3 หัวข้อ ได้แก่
8.การแสดงค่า Spectral, Spatial และ Surface Profile…
9.การปรับค่าความคมชัดของภาพ
10.การทำ Image Registration

ดูรายละเีอียดในเอกสารได้   erdas4_p02.pdf

ENVI3 : การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification Data)

ENVI3 : การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification Data)

การจำแนกประเภทข้อมูลนี้ เป็นการวิเคราะห์เพื่อจำแนกข้อมูลเป็นประเภทกลุ่มข้อมูล ซึ่งในการจำแนกประเภทข้อมูล สามารถดำเนินการได้ใน 2 ลักษณะคือ Unsupervised Classification และ Supervised Classification

ศึกษาจากเอกสารเพิ่มเติม   envi32_p04.pdf

ENVI3 : การให้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์แก่ข้อมูล (Image Correction)

ENVI3 : การให้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์แก่ข้อมูล (Image Correction)

ในส่วนนี้เป็นการเรียนรู้ การให้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์แก่ข้อมูล (Image Correction)

ในรูปแบบ   Image to Map Registration

ดูเพิ่มเติมได้จากเอกสาร   envi32_p03.pdf

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
6 visitors online now
3 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps