Archive for the ‘ปฏิบัติการ-Geomatica’ Category

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PCI/EasyPace

PCI EasyPace เป็นซอฟท์แวร์ทางด้านรีโมทเซนซิ่งอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถสูงเช่นกัน ผู้สนใจสามารถคลิ๊ก เข้าไปดูขั้นตอนการทำงานของ PCI EasyPace ในด้านรีโมทเซนซิ่ง

download เนื้อหาในการเรียนรู้ในตาราง

เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 1 การอ่านภาพ รีโมทเซนซิง และการใช้ ImageWork pcieasypace_p01.pdf

การแสดงผลข้อมูล Color Composite ในโปรแกรม PCI EasyPace
การแสดงผล Color Composite ในแบบต่างๆ

pcieasypace_p02.pdf
การเน้นข้อมูลภาพ / Linear Combination pcieasypace_p03a.pdf และ

pcieasypace_p03b.pdf

การเน้นข้อมูลภาพ / Spectral Ratio pcieasypace_p04.pdf
การปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต / Geometric Correction pcieasypace_p05.pdf
การจำแนกภาพ / Scatter plot pcieasypace_p06.pdf
การจำแนกภาพ / UNSUPERVISE CLASSIFICATION pcieasypace_p07.pdf
การจำแนกภาพ / SUPERVISE CLASSIFICATION pcieasypace_p08.pdf
การปรับแต่งผลการจำแนก / Post Classification pcieasypace_p09.pdf

มีโปรแกรมด้านรีโมทเซนซิงอีกหลายโปรแกรมที่ผู้ใช้งานด้านรีโมทเซนซิงน่าศึกษา

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 9

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 9
การปรับแต่งผลการจำแนก / Post Classification

วัตถุประสงค์
ผลการจำแนกมักมีจุดภาพใกล้เคียงกัน หรือกลุ่มจุดภาพเล็กๆ กระจัดกระจาย จึงมักทำการปรับแต่ง
ผลการจำแนกให้มีความสมบูรณ์ขึ้น โดยใช้ SIEVE analysis

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ pcieasypace_p09.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 8

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 8
การจำแนกภาพ / SUPERVISE CLASSIFICATION

วัตถุประสงค์
จำแนกภาพแบบ SUPERVISE CLASSIFICATION โดยการจัดกลุ่มจุดภาพลงในประเภทข้อมูลที่ได้กำหนดพื้นที่ตัวอย่างไว้
การเลือกพื้นที่ตัวอย่าง Region of Interests

ดูขั้นตอนปฏิบัติการได้จาก pcieasypace_p08.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 7

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 7

การจำแนกภาพ / UNSUPERVISE CLASSIFICATION

วัตถุประสงค์
จำแนกภาพแบบ UNSUPERVISE CLASSIFICATION โดยการจัดกลุ่มจุดภาพโดยเงื่อนไขทางสถิติ
ตามความคล้ายคลึงกัน เหมาะสำหรับข้อมูลภาพที่ USER ไม่ทราบรายละเอียดหรือสภาพสิ่งปกคลุมดินของพื้นที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ pcieasypace_p07.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 6

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 6
การจำแนกภาพ / Scatter plot

วัตถุประสงค์
ใช้ศึกษา Correlation ระหว่างข้อมูลโดยแสดงการกระจายกลุ่มว่ามีแนวโน้มที่จะอยู่กลุ่มเดียวกัน
หรือต่างกลุ่ม ทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลภาพ และส่วนของตัวอย่างประเภทข้อมูล

ดูขั้นตอนการปฏิบัติการได้จากไฟล์ pcieasypace_p06.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 5

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 5
การปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต / Geometric Correction

วัตถุประสงค์
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนข้อมูลให้ถูกทิศทาง

การปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต หรือการทำ Geometric Correction เป็นการปรับแก้ค่าพิกัดเชิงภูมิสาสตร์
เพื่อให้เข้าสู่ระบบ UTM หรือระบบที่ต้องการ
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการจัดทำ 4 รูปแบบคือ
image to image ใช้ในกรณีที่ทำการอ้างอิง images ที่ยังไม่มีพิกัด ทำร่วมกับข้อมูลที่มีพิกัดแล้ว
image to vector ใช้ในการณีที่ทำการอ้างอิง images กับข้อมูล Vector
image to MAP ใช้ในกรณีที่มีการอ้างอิง images กับข้อมูล bitmap
image to coordinates ใช้ในกรณีที่มีผู้ใช้พิมพ์ค่าพิกัดเข้าไปด้วย keyboard

ดูรายละเอียดปฏิบัติการได้จากไฟล์ pcieasypace_p05.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 4

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 4
การเน้นข้อมูลภาพ / Spectral Ratio

วัตถุประสงค์
เน้นข้อมูลภาพจากการทำอัตราส่วนค่า DN ต่างแบนด์หรือต่างช่วงคลื่น เหมาะสำหรับภาพที่มีข้อมูลภาพที่มีค่าต่ำ
หรือสูงสุดแตกต่างกันมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ pcieasypace_p04.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 3

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 3

การเน้นข้อมูลภาพ / Linear Combination

วัตถุประสงค์
เน้นข้อมูลภาพโดยการนำข้อมูลหลายๆ แบนด์มาทำผลบวกเชิงเส้นของแบนด์
(ต้องกำหนดค่าสัมประสิทธิ์)
เช่น Principal Component Analysis (PCA)

ดูเอกสารเพิ่มเติม 2 ไฟล์ pcieasypace_p03a.pdf และ pcieasypace_p03b.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 2

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 2

ในตอนที่ 2 จะเน้นเรื่องการแสดงผลข้อมูล Color Composite ในโปรแกรม PCI EasyPace
การแสดงผล Color Composite ในแบบต่างๆ

ดูเพิ่มเติมได้ที่   pcieasypace_p02.pdf

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 1

PCI EasyPace : เรียนรู้พื้นฐานโปรแกรม ตอนที่ 1

PCI EasyPace เป็นซอฟท์แวร์ทางด้านรีโมทเซนซิ่งอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถสูงเช่นกัน ผู้สนใจสามารถคลิ๊ก เข้าไปดูขั้นตอนการทำงานของ PCI EasyPace ในด้านรีโมทเซนซิ่ง
1. การอ่านภาพ รีโมทเซนซิง และการใช้ ImageWork

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  pcieasypace_p01.pdf

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
1 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps