Archive for the ‘ปฏิบัติการ-QGIS’ Category

เรียนรู้ QGIS ผ่าน Youtube

โปรแกรม QGIS เป็น Opensource ที่ใช้งานฟรีอีกตัวหนึ่ง ที่นิยมใช้ในกลุ่มนักวิจัย

จึงนำวิดีโอมาแชร์  สำหรับผู้สนใจ เพื่อเรียนรู้ GIS โดยใช้โปรแกรม QGIS 2.6 เบื้องต้น
สำหรับผู้สนใจ ดูได้จากลิงค์
QGIS 2.6

(ภาพอาจจะไม่คมชัด เพราะ ไฟล์มีขนาดใหญ่ แต่ต้องการ แชร์ความรู้ ไม่เน้นคุณภาพของภาพ มากนักนะครับ)
ถ้าเป็น เวอร์ชั่น 0.11 อันเดิม
QGIS 0.11

เปรียบเทียบกันระหว่าง ArcGIS กับ QGIS

ต่างประเทศ ได้เขียนวิธีการ เปรียบเทียบกันระหว่าง ArcGIS  กับ QGIS
ตามแต่ละฟังก์ชั่น (แต่อาจจะใช้ประกอบได้บางประเด็น เพราะเหมือนจะไม่ถูกต้องในทุกประเด็น) พอให้เป็นแนวทางไว้วิเคราะห์ และสังเคราะห์กันเอา อย่าเชื่อ แต่ต้องทดลองใช้งานเอง แล้วจะรู้จักโปรแกรมแต่ละชนิดมากขึ้น

http://gisgeography.com/qgis-arcgis-differences/ 

CAI เรียนรู้ QGIS v.2.6 (ผ่าน Youtube)

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GCOM) ได้พัฒนาสื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) v. 2.6
บันทึกเป็นวีดีโอคลิปตอนสั้นๆ สำหรับผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง
ทางทีมงานได้ตัดต่อขึ้น Youtube ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสายภูมิศาสตร์ใช้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ทางหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยวิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานหน่วยวิจัยฯ ครับ

 

QGIS รวมทุกตอนใน Youtube

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCHOThJWrXeVjbzDGM7KfjYi-tPP6oKGX

ประกอบด้วยเนื้อหา 10 ตอน
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 1 ภาพรวมเบื้องต้น       
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 2 RASTER DISPLAY   
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 3 Add Excel XY to Point
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 4 VECTOR DATA
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 5 การตรึงพิกัด GEOREFERENCE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 6 การนำเข้าข้อมูล POINT
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 7 การนำเข้าข้อมูล LINE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 8 การนำเข้าข้อมูล POLYGON
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 9 การจัดทำแผนที่ LAYOUT MAP
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 10 Basic GIS ANALYSIS

สื่อช่วยสอน Quantum GIS

CAI (computer-assisted instruction ) ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า “ซีเอไอ” หรือ “การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย” แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ซึ่งมักอ้างอิงถึงซอฟแวร์ทางการศึกษาชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน CAI มีลักษณะเด่นสามประการคือ ประหยัด ได้ผล และฉลาด [http://www.thaicai.com/cai]

51qgis_cd สื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ได้ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ได้ พัฒนาขึ้นมา สำหรับผู้สนใจ แต่ด้วยเหตุที่ไม่สามารถกระจาย แจกจ่ายอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องจัดทำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จีไอเอสทูมี แห่งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก เอกสารประกอบการอบรม Quantum GIS ที่อาจารย์ณัฐพล   จันทร์แก้ว   ได้เรียบเรียงขึ้นมา 

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา 

สำหรับบนเว็บไซต์อาจจะมีขนาดเล็ก และไม่ชัดเจนด้วยข้อจำกัดทางเครือข่าย WWW จึงต้องขออภัย แต่ท่านสามารถเดินทางเข้ามารับชุดเต็มในงานฝึกอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เช่น งาน GIS Day ที่จัดเป็นประจำทุกปี หรืองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น 
ทางศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากศูนย์วิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานศูนย์วิจัยครับ

โปรแกรมช่วยเรียนรู้ Quantum GIS (Youtube)

51qgis_cd
สื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ได้ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ได้ พัฒนาขึ้นมา สำหรับผู้สนใจ แต่ด้วยเหตุที่ไม่สามารถกระจาย แจกจ่ายอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องจัดทำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จีไอเอสทูมี แห่งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก เอกสารประกอบการอบรม Quantum GIS ที่อาจารย์ณัฐพล   จันทร์แก้ว   ได้เรียบเรียงขึ้นมา  และปัจจุบันได้ตัดต่อขึ้น Youtube ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา

สำหรับบนเว็บไซต์อาจจะมีขนาดเล็ก และไม่ชัดเจนด้วยข้อจำกัดทางเครือข่าย WWW จึงต้องขออภัย แต่ท่านสามารถเดินทางเข้ามารับชุดเต็มในงานฝึกอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เช่น งาน GIS Day ที่จัดเป็นประจำทุกปี หรืองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น 
ทางหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยวิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานศูนย์วิจัยครับ

 

QGIS รวมทุกตอนใน Youtube

http://www.youtube.com/playlist?list=PL9F2BBD9268DE7FA3

 

QGIS ตอนที่ 1 ภาพรวมโปรแกรม QGIS
http://youtu.be/ly6kB0w7MZA

QGIS ตอนที่ 2 การแสดงผลข้อมูล GIS (video#1/2)
http://youtu.be/diwNUdkLlU0

QGIS ตอนที่ 2 การแสดงผลข้อมูล GIS (video#2/2)
http://youtu.be/FdRNl-fgxxs

QGIS ตอนที่ 3 การควบคุมการซูมแผนที่ (video#1/2)
http://youtu.be/dvu_gN5cxPc

QGIS ตอนที่ 3 การควบคุมการซูมแผนที่ (video#2/2)
http://youtu.be/Zv4b9isOF54

QGIS ตอนที่ 4 การแสดงผลข้อมูลแรสเตอร์ (video#1/2)
http://youtu.be/SbG4Uv194cg

QGIS ตอนที่ 4 การแสดงผลข้อมูลแรสเตอร์ (video#2/2)
http://youtu.be/Br36BSrxFoo

QGIS ตอนที่ 5 การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ (video#1/2)
http://youtu.be/-U-CvUFOvCw

QGIS ตอนที่ 5 การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ (video#2/2)
http://youtu.be/vUVHN2-tW6U

QGIS ตอนที่ 6 การตรึงพิกัดแผนที่ Georeferencing  (video#1/3)
http://youtu.be/eAWTzvEo5sA

QGIS ตอนที่ 6 การตรึงพิกัดแผนที่ Georeferencing (video#2/3)
http://youtu.be/1U8LIIOKML0

QGIS ตอนที่ 6 การตรึงพิกัดแผนที่ Georeferencing (video#3/3)
http://youtu.be/VIM0Ln0O4e4

QGIS ตอนที่ 7 เรียนรู้การดิจิไทซ์ Head -up Digitizing (video#1/3)
http://youtu.be/pFyOQvHjwS4

QGIS ตอนที่ 7 เรียนรู้การดิจิไทซ์ Head -up Digitizing (video#2/3)
http://youtu.be/kLAKR1zg5Ds

QGIS ตอนที่ 7 เรียนรู้การดิจิไทซ์ Head -up Digitizing (video#3/3)
http://youtu.be/aFg3KbEc2DU

QGIS ตอนที่ 8 เรียนรู้ข้อมูลตาราง Attribute Table
http://youtu.be/_ETFosmLY-M

QGIS ตอนที่ 9 วิธีการกำหนดระบบ Projection Datum Zone ให้ข้อมูล GIS
http://youtu.be/H-Zc47g6CnU

QGIS ตอนที่ 10 การทำแผนที่ Layout
http://youtu.be/-dE3a72Iho8

คู่มือเรียนรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Quantum GIS (QGIS)

qgis_raster2 หลังจากที่ศูนย์วิจัยฯ ได้พยายามจัดทำคู่มือการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหลายๆ โปรแกรม และในขณะนี้ ทางศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือโปรแกรมฟรี ที่สามารถใช้งานด้าน GIS / Remote Sensing พื้นฐานระดับหนึ่ง ที่สะดวกต่อการใช้งาน  สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีงบประมาณจัดซื้อโปรแกรม หรือไม่ต้องการลงทุนที่สูง  และที่สำคัญมีผู้พัฒนา (สวทช.) ให้เป็นโปรแกรมเมนูภาษาไทย สะดวกต่อการใช้งานสำหรับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไปด้วย
โดยคู่มือการใช้งานโปรแกรม Quantum GIS หรือที่เรียกกันว่า QGIS  ฉบับนี้ได้พัฒนาขึ้นมาโดย อาจารย์ณัฐพล จันทร์แก้ว  ศูนย์วิจัยฯ จึงได้นำมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้สนใจ นักวิชาการ และนักศึกษา ได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนให้เหมาะสม

แต่ด้วยเวลาที่จำกัดในการพัฒนา จึงอาจจะมีข้อบกพร่องในเอกสารชุดนี้บ้าง ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณครับ

anake01 
อ.ณัฐพล

Read the rest of this entry »

Quantum GIS (QGIS) โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับงานด้าน GIS

โปรแกรมฟรีสำหรับงาน GIS ชื่อที่เรียกคือ Quantum GIS (QGIS) เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะหน้าต่างที่ใช้งานง่ายอีกโปรแกรมหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ใช้เริ่มต้น ที่สำคัญเป็นโปรแกรมฟรีด้วย (Open Source Geographic Information System) 
http://qgis.org/

สามารถทำงานอยู่บนโปรแกรม  Linux, Unix, Mac OSX, และแม้กระทั่ง  Windows ที่เราใช้งานอยู่ด้วย
พอทำงานเข้าจริง ตอนที่อยู่พื้นที่ศึกษา อุทัยธานี ในการออกสำรวจภาคสนาม ผู้เขียนได้ทดลองใช้  QGIS ติดตั้งบนเครื่อง Notebook สามารถติดตั้ง และใช้งานได้สะดวก
รองรับงานของเราได้ทั้งไฟล์เวกเตอร์ (Shapefile) และแรสเตอร์ (ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่เรามีอยู่)  
QGIS เป็น Opensource ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License.
และที่สำคัญสำหรับท่านที่มีเครื่อง GPS เราสามารถนำมาใช้งาน Track ติดตามเส้นทางแบบ RealTime ด้วย QGIS แต่ต้องใช้ Plugin ของโปรแกรมฟรี ได้

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps