เป้าหมายพันธกิจ

พันธกิจ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลจากภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

และภาพถ่ายจาก UAV /DRONE

เป้าหมาย
สนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และนโยบายของประเทศ โดยอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน
. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
. พัฒนาวิธีบูรณาการสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง
. พัฒนาสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการเกษตร และกายภาพ

วัตถุประสงค์
. เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
. เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ในการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่องค์กร และบุคลากรระดับท้องถิ่น

กลยุทธ์

6.1 ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟ์ทแวร์
เนื่องจากเทคโนโลยีด้านนี้ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นระบบการเก็บข้อมูล ระบบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ตลอดจนแนวทางในการวิเคราะห์ประมวลผลระดับสูง ต้องมีอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะสูง ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลเดิมที่มีอยู่

6.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท โดยนักศึกษาที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ในการทำวิทยานิพนธ์ ร่วมดำเนินการวิจัยตลอดจนศึกษาค้นคว้า นักศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรหลักที่จะพัฒนาข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายใต้การปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา

6.3 พัฒนาทักษะ และความชำนาญในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้นักศึกษา โดยมีการจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ให้กับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี-หลักสูตรเทคโนโลยีชนบท
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี-หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
และปริญญาโท-หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

โดยนักศึกษาที่มีความสนใจในศาสตร์ระบบภูมิสารสนเทศ ได้รับการฝึกอบรม และได้มีส่วนร่วมในการทำโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนา ของกลุ่มวิจัยฯ

6.4 เพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้บุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร
โดยหน่วยวิจัยฯ จัดการฝึกอบรม และการสัมมนา โดยอาจจะร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการฝึกอบรม และสัมมนา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านระบบภูมิสารสนเทศสู่สังคม อันเป็นการสร้างเสริมความรู้ด้านวิชาการให้แพร่หลาย ตลอดจนการจัดเสนอผลงานวิจัยในด้านนี้

6.5 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน กลุ่มวิจัยฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพขององค์กร และบุคลากรภายในกลุ่มวิจัยฯ ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

DSC_8802
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps