เรียนรู้คำสั่ง ArcMap เพื่อการต่อแผนที่ด้วย Merge หรือ Append

เรียนรู้คำสั่ง ArcMap เพื่อการต่อแผนที่ด้วย Merge หรือ Append ต่างกันอย่างไร??? เพื่อการเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องในการต่อแผนที่ขอบเขตที่ต่อเนื่องกัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

เปรียบเทียบฟังก์ชั่นในการตัดขอบเขตพื้นที่ด้วยคำสั่ง Clip, Intersect และ Identity

เปรียบเทียบฟังก์ชั่นในการตัดขอบเขตพื้นที่ด้วยคำสั่ง Clip, Intersect และ Identity ในโปรแกรม ArcMap เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจเลือกใช้ได้ตรงกับเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

เทคนิคการตัดข้อมูลพื้นที่ศึกษา ด้วยคำสั่ง CLIP ใน ArcMap

เทคนิคการตัดข้อมูลพื้นที่ศึกษา ด้วยคำสั่ง CLIP ใน ArcMap เรียนรู้การใช้โปรแกรม ArcMap เพื่อใช้คำสั่ง CLIP เพื่อตัดขอบเขตข้อมูลแผนที่ ตามขนาด polygon ที่กำหนดเพื่อนำแนวคิดไปประยุกต์ในงานวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล GIS ด้วยคำสั่ง Buffer ใน ArcMap

การวิเคราะห์ข้อมูล GIS ด้วยคำสั่ง Buffer ใน ArcMap เรียนรู้การใช้โปรแกรม ArcMap เพื่อใช้คำสั่งการทำ Buffer แบบระยะวงที่กำหนด และ Multiple Ring เพื่อทำแบบหลายระยะที่กำหนด ที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานวิเคราะห์เชิงพื้นที่ต่อไป

แนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS การวิเคราะห์ข้อมูล GIS เพื่องานระบาดวิทยา

แนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS การวิเคราะห์ข้อมูล GIS เพื่องานระบาดวิทยา

ปฏิบัติการ สำหรับบุคลาการสายสาธารณสุขที่ต้องลงชุมชน ต้องการศึกษาแนวคิดในการนำ GIS เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านระบาดวิทยา จากการบรรยายในกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทของคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

การทำ Google Form สำรวจพิกัด GPS ภาคสนามและบันทึกรูปภาพ

การทำ Google Form สำรวจพิกัด GPS ภาคสนามและบันทึกรูปภาพ

ปฏิบัติการ สำหรับวิศวกรอาสา ที่จะลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ในวีดีคลิปชุดนี้ สำหรับการทำ Google Form สำรวจพิกัด GPS ภาคสนามและบันทึกรูปภาพ

1. การเตรียม Google Form สำหรับบันทึกข้อมูลสนาม และรูปภาพถ่ายจากสนาม

2. Handy GPS free สำหรับบันทึกพิกัด latitude, Longitude

3. การนำ Google Sheet ที่เป็นผลจากการบันทึกแสดงผลใน Google Map ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

เรียนรู้ภาคปฏิบัติการ ArcGIS ArcMap สร้างตารางสถิติ Attribute Data ทำแผนที่ GIS EP.2

เรียนรู้ภาคปฏิบัติการสร้างตารางสถิติ Attribute Data ทำแผนที่ GIS EP.2

เรียนรู้ภาคปฏิบัติการสร้างตารางสถิติ Attribute Data ทำแผนที่ GIS EP.2 ตัวอย่างนี้แนะนำให้ประยุกต์สร้างแผนที่เขตสุขภาพ 13 เขต จากเริ่มต้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลใน Excel แล้วเชื่อมโยงกับตาราง Attribute ของ Shapefile จังหวัดของประเทศไทย เพื่อนำมาจัดทำแผนที่เขตสุขภาพเพื่อนำไปใช้งานในด้านสาธารณสุขต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

 

 

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

เรียนรู้ทฤษฎีการสร้างตารางสถิติ Attribute Data ทำแผนที่ GIS EP.1

เรียนรู้ทฤษฎีการสร้างตารางสถิติ Attribute Data ทำแผนที่ GIS EP.1

เรียนรู้ทฤษฎีการสร้างตารางสถิติ Attribute Data เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนวคิดและปฏิบัติการ GIS การวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 ด้วยโปรแกรม ArcMap (ตอนที่2/2) EP.2

แนวคิดและปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 ด้วยโปรแกรม ArcMap (ตอนที่2/2) EP.2

การนำค่าสถิติ PM2.5 ที่ตรวจวัดได้ มาจัดทำแผนที่ระดับความเสี่ยงของช่วงเวลานั้น ในแบบ Static Data ด้วยเทคนิคการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ด้วยวิธี IDW และนำมาจัดทำเป็นแผนที่เส้น contour ระดับ PM 2.5 และ จัดระดับความเสี่ยง โดยทำเป็นแนวตัวอย่างให้สามารถนำไปประยุกต์ได้ ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้

 

 

ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนวคิดและปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 ด้วยโปรแกรม ArcMap (ตอนที่1/2) EP.1

แนวคิดและปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล PM2.5 ด้วยโปรแกรม ArcMap (ตอนที่1/2) EP.1

การค้นหาตำแหน่งพิกัดสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ การบันทึกค่าพิกัดลง Google Form แบบแชร์หลายคนช่วยกันแก้ไข นำมาสร้างเป็น Point ใน ArcMap และแสดงสัญลักษณ์ตามระดับค่าสถิติของ PM 2.5 ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ปฏิบัติการ ArcGIS ArcMap เพื่อจัดเตรียมข้อมูล GIS เพื่องานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2 – 2/2)

ปฏิบัติการ ArcGIS ArcMap เพื่อจัดเตรียมข้อมูล GIS เพื่องานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2 – 2/2)

ปฏิบัติการ ArcGIS ArcMap เพื่อจัดเตรียมข้อมูล GIS เพื่องานด้านสาธารณสุข การนำแนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ Geo-Informatics ได้แก่ Remote Sensing, Global Positioning System (GPS), Geographic Information Systems (GIS) เพื่อการจัดทำแผนที่เพื่อการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ โรคภัย ไข้เจ็บ หรืองานด้านสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

แนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ Geo-Informatics เพื่องานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2 – 1/2)

แนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ Geo-Informatics เพื่องานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2 – 1/2)

แนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ Geo-Informatics ได้แก่ Remote Sensing, Global Positioning System (GPS), Geographic Information Systems (GIS) เพื่อการจัดทำแผนที่เพื่อการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ โรคภัย ไข้เจ็บ หรืองานด้านสาธารณสุข (ตอนที่ 2) ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

การจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลในรูปแบบแผนที่ด้วย Google My Map

การจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลในรูปแบบแผนที่ด้วย Google My Map

การจัดทำฐานข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลในรูปแบบแผนที่ด้วย Google My Map เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดการจัดทำแผนที่เพื่อการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ โรคภัย ไข้เจ็บ โดยค้นหาและรวบรวมเป็น Excel แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนที่ GIS บน Google My Map เพื่อใช้ประกอบการทำงานด้านระบาดวิทยา ผู้สนใจสามารถเข้าชม เพื่อให้ได้แนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อไปจากวีดีโอชุดนี้


ติดตามความรู้ทางยูทูปของอาจารย์สุเพชรได้ที่
♫♪♥♥ SUBSCRIBE ♥♥♫♪
“เรียน GIS ออน์ไลน์ สไตล์อาจารย์สุเพชร”

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=supetgis2me

♫♪♥♥[̲̅̅T][̲̅̅H][̲̅̅A][̲̅̅N][̲̅̅K] [Y][̲̅̅O][̲̅̅U]♥♥♫♪
.(◕‿◕✿)

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
1 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps