Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ Category

แผนที่บน openstreetmap เพื่อใช้งาน

แผนที่บน openstreetmap อย่างละเอียดเลย
ใช้เหมือนกับ Google Street map ได้ เช่นเดียวกัน

https://www.openstreetmap.org/#map=15/14.0732/100.5991

 

การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ฝ่ายบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลบันทึกบนแผ่นแม่เหล็ก
1. ข้อมูลรายชั่วโมง ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/เดือน
2. ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/เดือน
3. ข้อมูลรายวัน ต่อชนิดข้อมูล/สถานี/ปี
4. ข้อมูลรายเดือน ต่อชนิดข้อมูล/สถานีหรือภาค/ปี
5. ข้อมูลสรุปรายวัน ต่อสถานี / เดือน
6. ข้อมูลสถิติภูมิอากาศ รายปี / รายคาบ 

http://www.tmd.go.th/services/services.php

การให้บริการแผนที่การเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์

กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ 
- การแจ้งเตือนภัยพิบัติทางทะเลที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและออกประกาศชาวเรือ
- ให้บริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ
- การบริการด้านการเดินเรือและเวลามาตรฐาน

หมายเลข 0 ครอบคลุมพื้นที่ 2 ฝั่งขึ้นไป(5)
หมายเลข 1 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย(32)
หมายเลข 2 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย(26)
หมายเลข 3 ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน(20)

http://www.navigationsupport.com/newpro-1.html

สืบค้นแผนที่ 1:4000

 ระบบสืบค้น แผนที่แนวเขตตำบล-เทศบาล/ ระวางภาพถ่ายจากดาวเทียม/ ระวางภาพถ่ายทางอากาศ/ระวางที่ดิน มาตราส่วน 1: 4000


http://www.ajarnveerapong.com/rawang_gis/rawanggis.php

ระบบเผยแพร่ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน

ระบบเผยแพร่ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน
ส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์(ด้านแผนที่) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน
ปัจจุบันมี 54 จังหวัด 24 ล้านแปลง
ดังรายละเอียดลิงค์ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/images/provinces.jpg 
เข้าสู่ระบบโดยลิงค์
http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/

         

กรมทางหลวง จัดทำระบบติดตามการเคลื่อนตัวจราจรCCTV

กรมทางหลวง จัดทำระบบติดตามการเคลื่อนตัวจราจร
 สามารถดูความเคลื่อนตัวการจราจร ทางมือถือได้
โดยไปที่
http://bmm2.doh.go.th/ems 

เมื่อเจอรูปกล้อง แตะที่กล้องได้เลย ท่านจะเห็นการจราจร ทั่วจุดต่างๆเป็นปัจจุบัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ GIS สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

 

20141203_IMG_0424 หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น

“การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเมือง”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดชั้น 2 จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้ติดต่อมาไปร่วมกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ครับ

20141203_IMG_0422 20141203_IMG_0421

 

 

สัมมนา : งานสัมมนาด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 19

000d1a

เชิญชวน นักศึกษา และนักวิชาการที่สนใจงานภูมิสารสนเทศ

เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 19

Thai GIS User Conference 2014

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนใจเข้าสมัครได้ที่ http://www.esrith.com/th/tuc2014/index.html

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม.อ.) ได้จัดฝึกอบรม GIS ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในการนี้ ได้ร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและอาจารย์
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร คือ

…………………….
(หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(หลักสูตรขั้นสูง)
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

FIRSTPAGE

ดำเนินการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และทีมงานวิจัย GCOM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยภารกิจปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.2 เพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้เสร็จสิ้นด้วยดี
ขอขอบคุณทาง สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ที่ได้ให้เกียรติการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

179565_101471256663521_148974785_n
7056_10152020001652480_1582129626_n

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 4 ชั้น 3
สอบถามที่โทร 02-5644482 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท)

สำหรับผู้สนใจและทำวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ในด้านที่สนใจได้แก่

1) การพัฒนาหรือการวางแผนพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาชนบท

2) การวางผังชุมชน และการจัดการชุมชน

3) เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท

4) วิศวกรรมโยธาท้องถิ่น การประเมินการทรุดตัวของอาคาร หรือโบราณสถาน หรือการติดตามสาธารณูปโภคในชุมชน

5) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing and GPS) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมชนบท

  รายละเอียดการรับสมัคร

http://203.131.222.110/news_tuV3/Data/1402990944.pdf

ปฏิทินการรับสมัคร
http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1383385785.pdf

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1379022685.pdf

GEOINFOTECH 2014 – การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557

GISTDA ขอเชิญส่งผลงานวิจัย-บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม..
GEOINFOTECH 2014 – การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557
12-14 พ.ย. 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
รูปแบบบทคัดย่อ (ส่งภายใน 31 กรกฎาคม 2557) >> http://goo.gl/DtLCs4
รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (ส่งภายใน 29 สิงหาคม 2557)  >> http://goo.gl/XIv8FM
(ขณะนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ของการประชุมอยู่ในระหว่างการจัดทำ)

ติดต่อฝ่ายวิชาการ (บทความ) paper@gistda.or.th
ติดต่อฝ่ายจัดการประชุม + ลงทะเบียน geoinfotech@gistda.or.th

000e0

ข้อมูล พิกัด hotspot ไฟป่า

ข้อมูล พิกัด hotspot ที่สามารถนำมา plot ใน GIS

http://www.dnp.go.th/forestfire/hotspot/hotspotmap.htm 
การพยากรณ์ไฟป่า
http://www.dnp.go.th/forestfire/firepredict/firepredict.htm
 

การใช้งานโปรแกรมแผนที่ลม WAsP (ฟรี)

ตอนที่ ๑ แนะนำการใช้งานโปรแกรมแผนที่ลม WAsP (ฟรี)
http://share.psu.ac.th/blog/wasp/17983

ตอนที่ ๒ การนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลลมด้วย OWC Wizard (ฟรี)
http://share.psu.ac.th/blog/wasp/18060
ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps