Archive for the ‘ประชาสัมพันธ์’ Category

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ GIS สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

 

20141203_IMG_0424 หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น

“การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเมือง”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดชั้น 2 จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้ติดต่อมาไปร่วมกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ครับ

20141203_IMG_0422 20141203_IMG_0421

 

 

สัมมนา : งานสัมมนาด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 19

000d1a

เชิญชวน นักศึกษา และนักวิชาการที่สนใจงานภูมิสารสนเทศ

เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 19

Thai GIS User Conference 2014

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนใจเข้าสมัครได้ที่ http://www.esrith.com/th/tuc2014/index.html

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม.อ.) ได้จัดฝึกอบรม GIS ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในการนี้ ได้ร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและอาจารย์
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร คือ

…………………….
(หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(หลักสูตรขั้นสูง)
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

FIRSTPAGE

ดำเนินการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และทีมงานวิจัย GCOM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยภารกิจปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.2 เพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้เสร็จสิ้นด้วยดี
ขอขอบคุณทาง สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ที่ได้ให้เกียรติการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

179565_101471256663521_148974785_n
7056_10152020001652480_1582129626_n

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 4 ชั้น 3
สอบถามที่โทร 02-5644482 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท)

สำหรับผู้สนใจและทำวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ในด้านที่สนใจได้แก่

1) การพัฒนาหรือการวางแผนพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาชนบท

2) การวางผังชุมชน และการจัดการชุมชน

3) เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท

4) วิศวกรรมโยธาท้องถิ่น การประเมินการทรุดตัวของอาคาร หรือโบราณสถาน หรือการติดตามสาธารณูปโภคในชุมชน

5) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing and GPS) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมชนบท

  รายละเอียดการรับสมัคร

http://203.131.222.110/news_tuV3/Data/1402990944.pdf

ปฏิทินการรับสมัคร
http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1383385785.pdf

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1379022685.pdf

GEOINFOTECH 2014 – การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557

GISTDA ขอเชิญส่งผลงานวิจัย-บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม..
GEOINFOTECH 2014 – การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557
12-14 พ.ย. 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ และลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
รูปแบบบทคัดย่อ (ส่งภายใน 31 กรกฎาคม 2557) >> http://goo.gl/DtLCs4
รูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (ส่งภายใน 29 สิงหาคม 2557)  >> http://goo.gl/XIv8FM
(ขณะนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ของการประชุมอยู่ในระหว่างการจัดทำ)

ติดต่อฝ่ายวิชาการ (บทความ) paper@gistda.or.th
ติดต่อฝ่ายจัดการประชุม + ลงทะเบียน geoinfotech@gistda.or.th

000e0

ข้อมูล พิกัด hotspot ไฟป่า

ข้อมูล พิกัด hotspot ที่สามารถนำมา plot ใน GIS

http://www.dnp.go.th/forestfire/hotspot/hotspotmap.htm 
การพยากรณ์ไฟป่า
http://www.dnp.go.th/forestfire/firepredict/firepredict.htm
 

การใช้งานโปรแกรมแผนที่ลม WAsP (ฟรี)

ตอนที่ ๑ แนะนำการใช้งานโปรแกรมแผนที่ลม WAsP (ฟรี)
http://share.psu.ac.th/blog/wasp/17983

ตอนที่ ๒ การนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลลมด้วย OWC Wizard (ฟรี)
http://share.psu.ac.th/blog/wasp/18060

รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด ตั้งแต่ปี 2536 – 2555

รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน ทั่วประเทศ และรายจังหวัด ตั้งแต่ปี 2536 - 2555
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop55_1.html 

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop54_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop53_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop52_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop51_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop50_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop49_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2548
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop48_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop47_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2546
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop46_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2545
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop45_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop44_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2543
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop43_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2542
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop42_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop41_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop40_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2539
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop39_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2538
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop38_1.html

ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2537
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop37_1.html 
ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2536
http://stat.bora.dopa.go.th/xstat/pop36_1.html

รับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2557 (รอบที่ 2)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาปีการศึกษา 2557

ช่วงเวลาการรับสมัคร

รับสมัคร ผ่านระบบ INTERNET
วันศุกร์ที่  14 มีนาคม 2557 ถึง วันพุธที่ 30 เมษายน   2557

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท   รหัสสาขา 0904
ภาคค่า(ทวิภาค) รับนักศึกษาจำนวน 10 คน

[รายละเอียดการสมัคร ]

flood_H05 KU_TEACH13A

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

 

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ และเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
2) หากมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับชนบท
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
แผน ก แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับชนบท
อย่างน้อย 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

 

วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม  2557
09.00 – 12.00 น.  สอบข้อเขียน ห้อง 212 อาคารบรรยายรวม 4
สอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
(ครอบคลุมความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาชนบท เช่น  ด้านพลังงานทดแทน / การเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตร / การวางผังชุมชน / เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น)
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ ห้อง M306 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2564-4482-79 ต่อ 2300
โทรสาร 0-2564 -4482

[ facebook ]

 

arcgis_digitize DAM_riskzone
554718_10151133713077480_291507597_n 3THESIS55

 

ทุนการศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา2557 001a

การแปลงพิกัดทางทหาร

การแปลงพิกัดทางทหาร ภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Military Grid Reference System (MGRS) ให้เป็นพิกัด UTM

http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5823&postdays=0&postorder=asc&start=0

 

Download data by country

Download data by country

Select and download free geographic (GIS) data for any country in the world

http://www.diva-gis.org/gdata

วสท จัดฝึกอบรม “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น”

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น (ภาคปฏิบัติ : ฝึกใช้งานโปรแกรมจริง)
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

วันของการฝึกอบรม เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน 

17-18 พฤษภาคม, (เสาร์-อาทิตย์)
24-25 พฤษภาคม, (เสาร์-อาทิตย์)
31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน, (เสาร์-อาทิตย์)

ณ สถาบันวิศวพัฒน์ ภายใต้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล    ธิดาวรรณ / ชฐาพร โทรศัพท์ 0-21844600-9

เว็บไซต์รายละเอียด  [เอกสารกำหนดการ] หรือ
http://eit.or.th/events.php?siteid=0&option=events&id=1304&lang=th

GIS_GOOGLE

หนังสือ "เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop" วางตลาดแล้ว ใช้งานได้ทั้ง เวอร์ชั่น 10.1 และ 10.2

“เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5“  วางตลาดแล้ว
สั่งซื้อได้ตามลิงค์ ด้านล่าง 
http://www.scitu.net/gcom/?p=2772

 

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop ครอบคลุมทั้ง 10.0,  10.1 และ 10.2 และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผู้ใช้งานระดับกลาง และหน้าต่างของโปรแกรมแตกต่าง ชุดคำสั่งอยู่คนละส่วนกับเวอร์ชั่นเก่า ดังนั้นเหมาะสำหรับผู้ใช้โปรแกรมรุ่น 10.0, 10.1 และ10.2

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์  ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-305-579-8
ปีพิมพ์ : 1 / 2555
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 984 หน้า
ราคาปกติ : 470 บาท

ซื้อหนังสือในรูปแบบสมาชิกแต่ละศูนย์หนังสือมีส่วนลดตามเงื่อนไขของแต่ละแห่ง

 

วางขายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา http://www.chulabook.com
หรือสั่งผ่านเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดส่งทั่วประเทศ
[ arcgis 10.1 book]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) [website]
ร้านหนังสือ SE-ED BOOK [ SE-ED website]
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์) [website]
สั่งซื้อผ่านทาง   email : arcgisbook@gis2me.comราคาเล่มละ  420 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(มีส่วนลดเพิ่ม หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม ให้ราคาพิเศษ)
ARCGIS031edit_order3หรือทางช่องทางธนาคารที่สะดวกตาม LIST นี้ครับและท่านสามารถติดตามพัสดุลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image6

ซื้อด้วยตนเองที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท อาคารบร. 5 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เล่มละ 380 บาท 

 

 

Read the rest of this entry »

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
3 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps