Posts Tagged ‘QGIS’

CAI เรียนรู้ QGIS v.2.6 (ผ่าน Youtube)

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (GCOM) ได้พัฒนาสื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) v. 2.6
บันทึกเป็นวีดีโอคลิปตอนสั้นๆ สำหรับผู้สนใจศึกษาด้วยตนเอง
ทางทีมงานได้ตัดต่อขึ้น Youtube ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสายภูมิศาสตร์ใช้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

ทางหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยวิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานหน่วยวิจัยฯ ครับ

 

QGIS รวมทุกตอนใน Youtube

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCHOThJWrXeVjbzDGM7KfjYi-tPP6oKGX

ประกอบด้วยเนื้อหา 10 ตอน
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 1 ภาพรวมเบื้องต้น       
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 2 RASTER DISPLAY   
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 3 Add Excel XY to Point
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 4 VECTOR DATA
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 5 การตรึงพิกัด GEOREFERENCE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 6 การนำเข้าข้อมูล POINT
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 7 การนำเข้าข้อมูล LINE
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 8 การนำเข้าข้อมูล POLYGON
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 9 การจัดทำแผนที่ LAYOUT MAP
เรียนรู้ QGIS 2.6 เบื้องต้น ตอนที่ 10 Basic GIS ANALYSIS

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ GIS สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

 

20141203_IMG_0424 หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น

“การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาเมือง”

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคมจังหวัดชั้น 2 จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้ติดต่อมาไปร่วมกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ครับ

20141203_IMG_0422 20141203_IMG_0421

 

 

โปรแกรมช่วยเรียนรู้ Quantum GIS (Youtube)

51qgis_cd
สื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ได้ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ได้ พัฒนาขึ้นมา สำหรับผู้สนใจ แต่ด้วยเหตุที่ไม่สามารถกระจาย แจกจ่ายอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องจัดทำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จีไอเอสทูมี แห่งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก เอกสารประกอบการอบรม Quantum GIS ที่อาจารย์ณัฐพล   จันทร์แก้ว   ได้เรียบเรียงขึ้นมา  และปัจจุบันได้ตัดต่อขึ้น Youtube ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา

สำหรับบนเว็บไซต์อาจจะมีขนาดเล็ก และไม่ชัดเจนด้วยข้อจำกัดทางเครือข่าย WWW จึงต้องขออภัย แต่ท่านสามารถเดินทางเข้ามารับชุดเต็มในงานฝึกอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เช่น งาน GIS Day ที่จัดเป็นประจำทุกปี หรืองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น 
ทางหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากหน่วยวิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานศูนย์วิจัยครับ

 

QGIS รวมทุกตอนใน Youtube

http://www.youtube.com/playlist?list=PL9F2BBD9268DE7FA3

 

QGIS ตอนที่ 1 ภาพรวมโปรแกรม QGIS
http://youtu.be/ly6kB0w7MZA

QGIS ตอนที่ 2 การแสดงผลข้อมูล GIS (video#1/2)
http://youtu.be/diwNUdkLlU0

QGIS ตอนที่ 2 การแสดงผลข้อมูล GIS (video#2/2)
http://youtu.be/FdRNl-fgxxs

QGIS ตอนที่ 3 การควบคุมการซูมแผนที่ (video#1/2)
http://youtu.be/dvu_gN5cxPc

QGIS ตอนที่ 3 การควบคุมการซูมแผนที่ (video#2/2)
http://youtu.be/Zv4b9isOF54

QGIS ตอนที่ 4 การแสดงผลข้อมูลแรสเตอร์ (video#1/2)
http://youtu.be/SbG4Uv194cg

QGIS ตอนที่ 4 การแสดงผลข้อมูลแรสเตอร์ (video#2/2)
http://youtu.be/Br36BSrxFoo

QGIS ตอนที่ 5 การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ (video#1/2)
http://youtu.be/-U-CvUFOvCw

QGIS ตอนที่ 5 การแสดงผลข้อมูลเวกเตอร์ (video#2/2)
http://youtu.be/vUVHN2-tW6U

QGIS ตอนที่ 6 การตรึงพิกัดแผนที่ Georeferencing  (video#1/3)
http://youtu.be/eAWTzvEo5sA

QGIS ตอนที่ 6 การตรึงพิกัดแผนที่ Georeferencing (video#2/3)
http://youtu.be/1U8LIIOKML0

QGIS ตอนที่ 6 การตรึงพิกัดแผนที่ Georeferencing (video#3/3)
http://youtu.be/VIM0Ln0O4e4

QGIS ตอนที่ 7 เรียนรู้การดิจิไทซ์ Head -up Digitizing (video#1/3)
http://youtu.be/pFyOQvHjwS4

QGIS ตอนที่ 7 เรียนรู้การดิจิไทซ์ Head -up Digitizing (video#2/3)
http://youtu.be/kLAKR1zg5Ds

QGIS ตอนที่ 7 เรียนรู้การดิจิไทซ์ Head -up Digitizing (video#3/3)
http://youtu.be/aFg3KbEc2DU

QGIS ตอนที่ 8 เรียนรู้ข้อมูลตาราง Attribute Table
http://youtu.be/_ETFosmLY-M

QGIS ตอนที่ 9 วิธีการกำหนดระบบ Projection Datum Zone ให้ข้อมูล GIS
http://youtu.be/H-Zc47g6CnU

QGIS ตอนที่ 10 การทำแผนที่ Layout
http://youtu.be/-dE3a72Iho8

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps