Posts Tagged ‘อบรม ArcGIS’

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม.อ.) ได้จัดฝึกอบรม GIS ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในการนี้ ได้ร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและอาจารย์
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร คือ

…………………….
(หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(หลักสูตรขั้นสูง)
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

FIRSTPAGE

ดำเนินการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และทีมงานวิจัย GCOM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยภารกิจปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.2 เพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้เสร็จสิ้นด้วยดี
ขอขอบคุณทาง สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ที่ได้ให้เกียรติการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

วสท จัดฝึกอบรม “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น”

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานแผนที่ GIS ท้องถิ่น (ภาคปฏิบัติ : ฝึกใช้งานโปรแกรมจริง)
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

วันของการฝึกอบรม เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน 

17-18 พฤษภาคม, (เสาร์-อาทิตย์)
24-25 พฤษภาคม, (เสาร์-อาทิตย์)
31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน, (เสาร์-อาทิตย์)

ณ สถาบันวิศวพัฒน์ ภายใต้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล    ธิดาวรรณ / ชฐาพร โทรศัพท์ 0-21844600-9

เว็บไซต์รายละเอียด  [เอกสารกำหนดการ] หรือ
http://eit.or.th/events.php?siteid=0&option=events&id=1304&lang=th

GIS_GOOGLE

งานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖ วสท.จัดอบรม GIS เพื่อบริหารงานท้องถิ่น 14-15 พย. 56

EGN2013_Brochure8_1

ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๕๖

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อบริหารงานท้องถิ่น" 

 

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556  (พฤหัสบดี และศุกร์)
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ห้อง Jupitor 5

[เอกสารกำหนดการฉบับเต็มและใบสมัคร

หรือ
http://www.eit.or.th/ne2013/seminar.html


ค่าลงทะเบียน 700/1000 บาท ต่อ วัน

pattaya002  

สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อ

น.ส.ธิดาวรรณ  แสงทอง 
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายโครงการและวิชาการ
โทรศัพท์ 0-23192410-3, 0-21844600-9
โทรสาร 0-23192710, 0-21844597-8
E-Mail : tidawan@eit.or.th , muk_tidawan@hotmail.com

EGN2013_Brochure8_1register

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ห้อง Jupiter 5

วิศวกรรมแห่งชาติ2556a

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ห้อง Jupiter 5

วิศวกรรมแห่งชาติ2556b

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดอบรม GIS เบื้องต้น

DNP_TRAIN25550613ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

"ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนงานติดตามโครงสร้างพื้นฐาน"

วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 (วันอังคาร-ศุกร์)

สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อ 

น.ส.ธิดาวรรณ  แสงทอง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายโครงการและวิชาการ

โทรศัพท์ 0-23192410-3, 0-21844600-9

โทรสาร 0-23192710, 0-21844597-8


E-Mail : tidawan@eit.or.thmuk_tidawan@hotmail.com

56อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สGISพื้นฐาน รุ่นที่ 3 /2556

009a
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่ 3 วันที่   3-4-5 เมษายน 2556  (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

DSC_0688DSC_0696

DSC_0702DSC_0692

 

 

DSC_0691เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

56อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สGISประยุกต์ รุ่นที่ 2 /2556

007

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

ครั้งที่ 2 วันที่   18-19-20 มีนาคม 2556   (หลักสูตรขั้นประยุกต์)

001002

005006

 

004เนื้อหา

การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Point /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Line /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Polygon / การทำ Topology / การวิเคราะห์ Buffer Analysis /การวิเคราะห์ Overlay Analysis/ การทำ 3D analysis การทำ Hydrology Model / การ Interpolation  และแสดงผลบน ArcScene และทำ Fly simulation ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop

56อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สGISพื้นฐาน รุ่นที่ 1 /2556

008A
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่ 2 วันที่   6-7-8 มีนาคม 2556  (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

 

 

DSC_0407DSC_0410

DSC_0417DSC_0422

 

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

55อบรม_ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช GIS คอร์สพื้นฐาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จัดอบรม
"การสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย ArcGIS 9.3.1 เบื้องต้น" 

ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2555 
ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้น และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน GIS ในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี
DSC_8891aaa

DSC_8843AA DSC_8897AA

DSC_8873aaa

 

DSC_8854AA

DSC_8921AA

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 4 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

ครั้งที่ 4 วันที่   11-12-13 กค. 2555   (หลักสูตรขั้นประยุกต์)

 

DSC_8802AA

DSC_8839AA

 

เนื้อหา

การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Point /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Line /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Polygon / การทำ Topology / การวิเคราะห์ Buffer Analysis /การวิเคราะห์ Overlay Analysis/ การทำ 3D analysis การทำ Hydrology Model / การ Interpolation  และแสดงผลบน ArcScene และทำ Fly simulation

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 3 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่ 3 วันที่   27-28-29 มิย. 2555  (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

DSC_8705aaa
DSC_8725DSC_8775

DSC_8789

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สประยุกต์ รุ่นที่ 2 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

ครั้งที่ 2 วันที่  13-14-15 มิย. 2555  (หลักสูตรขั้นประยุกต์)

 

4

3

2

เนื้อหา

การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Point /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Line /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล Polygon / การทำ Topology / การวิเคราะห์ Buffer Analysis /การวิเคราะห์ Overlay Analysis/ การทำ 3D analysis การทำ Hydrology Model / การ Interpolation  และแสดงผลบน ArcScene และทำ Fly simulation

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 โดยเรียนรู้การนำเข้าแบบประยุกต์ ArcScan / การ digitize และการนำเข้าแบบ Subtype และ Domain และทำ Topology และ Edit ตลอดจน Trick & Tip

55อบรม_บุคลากรจังหวัดเลย GIS ติดตามพื้นที่ดินถล่ม

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ร่วมมือกับ ศูนย์บริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อจ.วิญญู / อจ.นวรัตน์)  และท้องถิ่นจังหวัดเลย   ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของท้องถิ่นจังหวัดเลย ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 30 แห่ง ในหัวข้อ

“ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม จังหวัดเลย”

หลักสูตรพื้นฐาน GIS สำหรับงานด้านการติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 2 วัน (Phase I)

ครั้งที่ 1 วันที่ 28-29 พค 2555 (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 60 คน

 

ท้องถิ่นจังหวัดเลย ผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ กล่าวรายงาน ให้กับท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยฯ

และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา กล่าวยินดีต้อนรับ และขอบคุณความร่วมมือทางวิชาการฯ ด้าน GIS/RS กับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจังหวัดเลย
DSC_8296bbb

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ภานุ  แย้มศรี  ได้กล่าวกล่าวให้นโยบายกับทางบุคลากรจังหวัด และมอบของที่ระลึกให้กับทางวิทยากร

DSC_8256

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ได้เรียนรู้ทฤษฎี และปฏิบัติในการใช้ระบบ GIS/Remote Sensing ติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยฯ

DSC_8246a

 

และหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
DSC_8296aaa

แหล่งข่าว เกี่ยวกับดินถล่ม จังหวัดเลย
http://www.esanclick.com/newses.php?No=1624

       นายสุเทพ มณีโชติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนที่กำลังมาถึงนี้ จังหวัดเลยได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มพบว่ามีจำนวน 326 หมู่บ้าน จาก 13 อำเภอ ถือว่ามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยป่าเขา โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 3 จากสูงสุด 5 ระดับ อยู่ตามบริเวณริมแม่น้ำเลย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเมืองเลย และอำเภอวังสะพุง

แหล่งข่าว1 :  เลยจัดสัมมนานำไอซีทีประยุกต์งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000065429

แหล่งข่าว2 : เลยติวเข้มท้องถิ่นรับมือฤดูฝน-พบด่านซ้ายหมู่บ้านเสี่ยงสูง
http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/369925.html

55อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สพื้นฐาน รุ่นที่ 1 /2555

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นพื้นฐาน”

หลักสูตรพื้นฐาน GISสำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน

ครั้งที่1 วันที่ 23-24-25 พค 2555 (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)

DSC_8063AAIMG_3211AA

DSC_8013AA

DSC_8046AA

DSC_8065AA

DSC_8127AA

เนื้อหา

พื้นฐาน GIS / พื้นฐานโปรแกรม ArcGIS/ แสดงผลข้อมูล / ข้อมูลเชิงพื้นที่ /การนำเข้าและปรับแก้ข้อมูล / ข้อมูลเชิงบรรยาย / การสืบค้นข้อมูล /การสร้างแผนที่ layout

การใช้เครื่องมือโปรแกรม ArcGIS ArcInfo 9.3.1 สำหรับปรับพื้นฐานกลุ่มผู้เข้าอบรม ระยะเวลา 3 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการนำเข้า การแปลง Datum Zone การจัดการโฉนดที่ดิน ระวางที่ดิน และการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps