สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ม.อ.) ได้จัดฝึกอบรม GIS ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร

สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยในการนี้ ได้ร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยและอาจารย์
หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 หลักสูตร คือ

…………………….
(หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(หลักสูตรขั้นสูง)
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

FIRSTPAGE

ดำเนินการอบรมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล และทีมงานวิจัย GCOM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยภารกิจปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.2 เพื่อการจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้เสร็จสิ้นด้วยดี
ขอขอบคุณทาง สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ที่ได้ให้เกียรติการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
15 visitors online now
11 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps