Posts Tagged ‘รับสมัครนักศึกษา’

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

179565_101471256663521_148974785_n
7056_10152020001652480_1582129626_n

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สมัครด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 4 ชั้น 3
สอบถามที่โทร 02-5644482 (สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท)

สำหรับผู้สนใจและทำวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ในด้านที่สนใจได้แก่

1) การพัฒนาหรือการวางแผนพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาชนบท

2) การวางผังชุมชน และการจัดการชุมชน

3) เทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักรกลที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท

4) วิศวกรรมโยธาท้องถิ่น การประเมินการทรุดตัวของอาคาร หรือโบราณสถาน หรือการติดตามสาธารณูปโภคในชุมชน

5) เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS, Remote Sensing and GPS) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านกายภาพ และสิ่งแวดล้อมชนบท

  รายละเอียดการรับสมัคร

http://203.131.222.110/news_tuV3/Data/1402990944.pdf

ปฏิทินการรับสมัคร
http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1383385785.pdf

ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม

http://www.sci.tu.ac.th/news_sci/Data/1379022685.pdf

รับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2557 (รอบที่ 2)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาปีการศึกษา 2557

ช่วงเวลาการรับสมัคร

รับสมัคร ผ่านระบบ INTERNET
วันศุกร์ที่  14 มีนาคม 2557 ถึง วันพุธที่ 30 เมษายน   2557

 

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท   รหัสสาขา 0904
ภาคค่า(ทวิภาค) รับนักศึกษาจำนวน 10 คน

[รายละเอียดการสมัคร ]

flood_H05 KU_TEACH13A

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

 

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ และเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
2) หากมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับชนบท
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
แผน ก แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับชนบท
อย่างน้อย 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

 

วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม  2557
09.00 – 12.00 น.  สอบข้อเขียน ห้อง 212 อาคารบรรยายรวม 4
สอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
(ครอบคลุมความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาชนบท เช่น  ด้านพลังงานทดแทน / การเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตร / การวางผังชุมชน / เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น)
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ ห้อง M306 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2564-4482-79 ต่อ 2300
โทรสาร 0-2564 -4482

[ facebook ]

 

arcgis_digitize DAM_riskzone
554718_10151133713077480_291507597_n 3THESIS55

 

ทุนการศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา2557 001a

รับสมัครนักศึกษาป.โท หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2557

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจาปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท   รหัสสาขา 0904
ภาคค่า(ทวิภาค) รับนักศึกษาจำนวน 10 คน

[รายละเอียดการสมัคร ]

flood_H05 KU_TEACH13A

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1. ต้องไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง ซึ่งจะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
2. ต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
3. ต้องไม่มีชื่อในทะเบียนนักศึกษาหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยนี้ หรือในสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

 

คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 1 เน้นการค้นคว้าวิจัย
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภาวิทยาลัยรับรองวิทย
ฐานะ และเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
2) หากมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับชนบท
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
แผน ก แบบ ก 2 เน้นศึกษารายวิชาและการทาวิทยานิพนธ์
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวข้องกับชนบท
อย่างน้อย 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา

การรับสมัคร

รับสมัคร ผ่านระบบ INTERNET
วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 เปิดระบบรับสมัคร วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.
 ปิดระบบรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 24.00 น.

การชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
 รับชาระเงินตามเวลาทาการของธนาคาร

 

วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
09.00 – 12.00 น.  สอบข้อเขียน ห้อง 212 อาคารบรรยายรวม 4
สอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
(ครอบคลุมความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาชนบท เช่น  ด้านพลังงานทดแทน / การเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตร / การวางผังชุมชน / เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น)
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ ห้อง M306 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2564-4482-79 ต่อ 2300
โทรสาร 0-2564 -4482

[ facebook ]

 

arcgis_digitize DAM_riskzone
554718_10151133713077480_291507597_n 3THESIS55

 

ทุนการศึกษา
ข้อมูลการศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา2557 001a

เปิดรับนักศึกษาป.โท ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยทาลัย เปิดรับนักศึกษาป.โท ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

รายละเอียดหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการศึกษา
http://www.arts.chula.ac.th/~geography/masterbrocure.pdf

กําหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2556
1. กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ ที่ http://www.grad.chula.ac.th/main.php
ภายใต้หัวข้อ สมัครเข้าศึกษา Online และพิมพ์ใบสมัครดังกล่าวจากระบบ
2. ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ หน่วยการเงินและบัญชี อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นําใบสมัครมายื่นที่ห้องธุรการ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากผ้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
ติดต่อได้ที่ คุณภูษณิศา ไชยแก้ว   โทร. 0-2218-4821
หรือ E-mail: geography.chula@gmail.com
หรือที่ Website : http://www.arts.chula.ac.th/~geography

ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนท
Master of Science (Technology for Rural Development)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554

คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 98,500 บาท ( 36 หน่วยกิต 2 ปี)

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่
คุณสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม 02-564-4482

 

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
9 visitors online now
5 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps