อบรม GIS เพื่อการบริหารงานอปท. จังหวัดลำปาง

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือทางวิชาการ

ในหลักสูตร "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง" รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2554

ณ ห้องประชุม เวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการวางระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps