สื่อช่วยสอน Quantum GIS

CAI (computer-assisted instruction ) ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า “ซีเอไอ” หรือ “การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย” แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” ซึ่งมักอ้างอิงถึงซอฟแวร์ทางการศึกษาชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน CAI มีลักษณะเด่นสามประการคือ ประหยัด ได้ผล และฉลาด [http://www.thaicai.com/cai]

51qgis_cd สื่อสนับสนุนการสอนพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ได้ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ได้ พัฒนาขึ้นมา สำหรับผู้สนใจ แต่ด้วยเหตุที่ไม่สามารถกระจาย แจกจ่ายอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องจัดทำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จีไอเอสทูมี แห่งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก เอกสารประกอบการอบรม Quantum GIS ที่อาจารย์ณัฐพล   จันทร์แก้ว   ได้เรียบเรียงขึ้นมา 

สื่อชุดนี้ได้ใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลายๆ แห่ง และครูภูมิศาสตร์เพื่อใช้ประกอบการสอนนักเรียนมัธยมศึกษา 

สำหรับบนเว็บไซต์อาจจะมีขนาดเล็ก และไม่ชัดเจนด้วยข้อจำกัดทางเครือข่าย WWW จึงต้องขออภัย แต่ท่านสามารถเดินทางเข้ามารับชุดเต็มในงานฝึกอบรมหรือสัมมนาต่างๆ เช่น งาน GIS Day ที่จัดเป็นประจำทุกปี หรืองานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น 
ทางศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 
และห้ามนำไปใช้ในเชิงการค้าโดยเด็ดขาด ต้องได้รับความยินยอมจากศูนย์วิจัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ขอบคุณที่ติดตามผลงานศูนย์วิจัยครับ

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
1 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps