AVENUE : Script ควบคุม View Windows

AVENUE :  Script ควบคุม View Windows

บทความชุดนี้จะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้คำสั่งวัตถุ เรียกว่า Request ในการกำหนดให้วัตถุแสดงผลต่างๆนั้นโดยส่ง Request ไปให้วัตถุ ซึ่งค่าที่ได้หรือผลลัพธ์ที่ได้นั้นเราอาจจะมีตัวแปรไปรับค่านั้นหรือไม่ก็ได้ เรียนรู้การใช้ Script ควบคุมการเปิด ปิด View Window

ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารแนบนี้  avenue04.pdf

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps