คู่มือเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 ฉบับภาษาไทย วางตลาดแล้ว

เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 .
ครอบคลุมทั้ง 10.0 ถึง 10.5  และเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาในบางส่วน
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่เรียนวิชาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในระดับต้น และระดับกลาง

bookarcgis10.5
ผู้แต่ง :
รองศาสตราจารย์  ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
ISBN 978-616-440-170-9ปีพิมพ์ : 1 / 2560
ขนาด (w x h) : 18.415 cm x 26.035 cm
หนา : 4.25 cm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 968 หน้า

 

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
(สาขาท่าพระจันทร์) 02-613-3890, 02-613-3893
(สาขาศูนย์รังสิต) 02-564-4438, 02-564-2725

E-mail: tubks@tu.ac.th

ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
โทรศัพท์ : 0-2940-5501-2
E-mail: kup@ku.ac.th

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม (update!)

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ
[ arcgis 10.5 book ]
website : http://www.chulabook.com

ร้านหนังสือโอเดียนสโตร์

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือ สาขาปิ่นเกล้า สาขาวังบูรพา และสาขาสยามสแควร์
โทรศัพท์ : 0-2884-6871-2, 0-2434-8814-5, 0-2884-8927-8

 

สั่งซื้อผ่าน lnwshop เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ ราคาเล่มละ  420 บาท

**ติดต่อสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหนังสือทาง lnwshop

Website http://thaiarcgis.lnwshop.com/

หากสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อจัดฝึกอบรม
ติดต่อเบอร์ 089-446-1900
จัดส่งทางโลจิสต์โพส ของไปรษณีย์ ราคาเล่มละ  420 บาท

กรณีผู้สั่งซื้อที่ต้องการใบเสร็จ  ราคาเล่มละ  470 บาท 
(คลิกดูตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ตามแบบเท่านั้น)

รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบสิ่งพิมพ์ลงทะเบียน

โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ติดตามสิ่งพิมพ์ลงทะเบียนได้จากเว็บไซต์บริการไปรษณีย์ไทยที่http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx

image6

ซื้อด้วยตนเอง เล่มละ 390 บาท  ที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
อาคารบร. 5 ชั้น 3 ห้อง M301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ประสานงาน 089-446-1900

 

 

เนื้อหาในเล่ม เรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5

ภาคทฤษฎี :

ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) ความหมายและองค์ประกอบ GIS ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลคุณลักษณะ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์โครงข่าย เส้นทางขนส่งด้วย Network Analysis การพยากรณ์ค่าสารเคมีหรือปริมาณน้ำฝนด้วย Interpolation
แบบจำลองความสูงเชิงเลขหรือ DIGITAL ELEVATION MODEL พื้นฐานความรู้การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ
และทิศทางการไหลของน้ำในลุ่มน้ำ และการแสดงผลลัพธ์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้
และผู้ใช้โปรแกรมระดับกลาง เพื่อศึกษาในส่วนของพื้นฐานทั่วไปทางทฤษฎี

 

เนื้อหาภาคปฎิบัติการ : ด้วย ArcGIS Desktop  10.5ประกอบด้วย

 • การจัดการและแสดงข้อมูลใน ArcMap
 • การใส่สัญลักษณ์และตกแต่งตัวอักษรในแผนที่
 • การสอบถามข้อมูลจากข้อมูลตาราง
 • การกำหนดตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์แผนที่แล้วนำไปเป็นแผนที่ฐานในการนำเข้าข้อมูลด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่สะดวกมากขึ้น
 • การจัดการย้ายพิกัดข้อมูลเวกเตอร์ด้วย Spatial Adjustment และ
 • การตรวจสอบ Topology ของแผนที่ที่สร้างขึ้น
 • ศึกษาการแปลง Datumระหว่าง Indian 1975 และ WGS 1984
 • การกำหนดตัวเลขแทนข้อความที่จะแสดงเป็นป้ายข้อมูล (Key Numbering)
 • การตัดภาพด้วยคำสั่ง Split Raster
 • การแปลงข้อมูลจุดให้เป็นข้อมูลประเภทเส้น (Point To Line)
 • การแปลงข้อมูลเส้นให้เป็นข้อมูลประเภทรูปปิด (Feature To Polygon)
 • การแปลงข้อมูลรูปปิดให้เป็นข้อมูลประเภทเส้น (Polygon To Line)
 • การแปลงข้อมูลเส้นหรือรูปปิดให้เป็นข้อมูลประเภทจุด (Feature Vertices To Points)
 • การสร้างข้อมูลจุดพร้อมทั้งเชื่อมโยงกับรูปถ่ายด้วยคำสั่ง GeoTagged
 • การคำนวณค่าฟิลด์ด้วยคำสั่ง Add Geometry Attribute
 • การแก้ไขชื่อฟิลด์และคุณสมบัติฟิลด์ด้วยคำสั่ง Alter Field
 • การบันทึกค่าพารามิเตอร์สำหรับการแปลง Datum (Create Custom Geographic Transformation)
 • การตัดข้อมูลแยกตามขอบเขตที่กำหนดด้วยคำสั่ง Split
 • การตัดชั้นข้อมูลหรือตารางแยกตามฟิลด์ด้วยคำสั่ง Split By Attribute
 • การสร้างชั้นข้อมูลใหม่จากเงื่อนไขที่เลือก (Select)
 • การขจัดข้อมูลด้วยคำสั่ง Eliminate
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคำสั่ง Identity
 • การปรับปรุงข้อมูลด้วยคำสั่ง Update
 • การวิเคราะห์พื้นที่เปลี่ยนแปลงด้วยคำสั่ง Symmetrical Difference
 • การสร้างระยะห่างหรือแนวกันชนด้วยคำสั่ง Graphic Buffer
 • การสร้างรูปปิดทิสเซน (Create Thiessen Polygons)
 • การสร้างจุดแบบสุ่มตำแหน่งอัตโนมัติ (Create Random Points)
 • การวิเคราะห์ระยะขจัดจากจุดที่ต้องการไปยังทุกๆ จุดด้วยคำสั่ง Point Distance
 • การหาระยะทางขจัดระหว่างจุดที่ใกล้ที่สุดด้วยคำสั่ง Near
 • การแปลงชั้นข้อมูลเป็นไฟล์ KML ด้วยคำสั่ง Layer to KML
 • การแปลงเอกสารแผนที่เป็นไฟล์ KML ด้วยคำสั่ง Map to KML
 • วิธีแก้ปัญหากรณีไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ในไฟล์ dbase (.dbf) หรือในตาราง Attribute
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Overlay function
 • เรียนรู้การสร้าง Model Builder และ
 • การจัดทำแผนที่ Layout
 • การพยากรณ์ในช่วง (Interpolation)
 • การสร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)
 • การประยุกต์ในแบบจำลองอุทกศาสตร์ (Hydrology)
 • การจำลองข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ (3D Analyst) การจำลองสามมิติ  และ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย (Network Analyst) รวมถึง VRP และ Location/Allocation
 • การจัดหาตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย Minimize Impedance

เหมาะสำหรับผู้สนใจที่เรียนรู้ ครอบคลุม ArcGIS ตั้งแต่ 10.0 ถึง 10.5  เป็นแบบฝึกหัดได้ทดลองทำปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้

นิสิต นักศึกษาที่เรียนวิชา  GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ควรมีไว้ในครอบครอง
เพราะอาจจะช่วยงานคุณได้ยามฉุกเฉิน ที่ต้องการคำตอบในบางประเด็น

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
3 visitors online now
0 guests, 3 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps