เชิญครูภูมิศาสตร์ เข้าอบรม “การใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา” 27-29 กันยายน 2554

 

เชิญครูภูมิศาสตร์ เข้าอบรม “การใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

traing_gis_teacher01

ขอเรียนเชิญ ครู อาจารย์  ที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในรายวิชาด้านภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล (RS) ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม

งบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจาก ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาในการอบรม

ใช้ระยะเวลา 3 วัน

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2554      [สงวนสิทธิ์รับ จำนวนจำกัด  20 ที่นั่ง]

ค่าลงทะเบียน ไม่มีค่าลงทะเบียน (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น )

 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม

[ ใบประชาสัมพันธ์ ]  [ หนังสือเชิญอบรม ]  [ ใบสมัคร ]

 

 

เรื่องที่อบรม

เนื้อหาหลักประกอบด้วย เทคโนโลยี 3 ด้าน ซึ่งมีเนื้อหาโดยสังเขป

1. ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

2. หลักการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) องค์ประกอบ และแนวทางการประยุกต์ใช้ และปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การแสดงผล การสืบค้น (Query) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น

3. การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำแผนที่โลก และแผนที่ประเทศไทย (แผนที่เฉพาะเรื่อง Thematic Map) เพื่อนำไปใช้สอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

รูปแบบ/วิธีดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

1. การบรรยายภาคทฤษฎี

2. การฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

3. ใช้โปรแกรมรหัสเปิดด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ครู อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำงาน กระบวนการประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

2) ครู อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ร่วมกับฐานข้อมูลแผนที่โลก และแผนที่ประเทศไทย ในระดับพื้นฐานได้

3) ครู อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และสื่อการสอน ที่ได้รับไปใช้ในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน และใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ รวมถึงโอกาสในการศึกษาวิจัยร่วมกันในอนาคต

 

สื่อการสอนที่ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับ

ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการอบรม

2. สื่อผสมประกอบการอบรมในรูปแบบ DVD-ROM ประกอบไปด้วย

a. สไลด์ประกอบการฝึกอบรม ในรูปแบบ Acrobat PDF

b. CAI สื่อการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรมรหัสเปิดในด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

c. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โลก และประเทศไทย

d. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบบรหัสเปิด สำหรับติดตั้ง พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย

3. แผ่นใสสี เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนในรายวิชา คนละ 20 แผ่น (ครูสามารถนำมาเองได้ หากต้องการพิมพ์มากกว่านี้ มีเครื่องพิมพ์ A4 สี สนับสนุนการพิมพ์)

กำหนดการอบรม

“การใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา”

วันที่ 1
08.00 – 09.00 น.
+ ลงทะเบียน
09.00 -12.00 น.

+ ทฤษฎี ความรู้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 

+ ทฤษฎี ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ในการแสดงผลข้อมูล

+ ปฏิบัติการ พื้นฐานการติดตั้งโปรแกรมและฐานข้อมูล

13.00 – 16.00 น.
+ ทฤษฎี ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ข้อมูลเชิงเชิงพื้นที่ Spatial Data และการนำเข้า

+ ปฏิบัติการ การแสดงผลข้อมูล GIS (Spatial Data)

* – การแสดงผลข้อมูลแผนที่รูปแบบ Vector (Coverage/ AutoCAD /Shapefile etc.)
* – การแสดงผลข้อมูลแผนที่ รีโมทเซนซิง ร่วมกับ GIS ในโปรแกรม
วันที่ 2
09.00 – 12.00 น.
+ ทฤษฎี ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : ข้อมูลเชิงบรรยาย Attribute Data และการสืบค้นข้อมูล
+ ปฏิบัติการ การตบแต่งสัญลักษณ์ ข้อมูลแรสเตอร์
+ ปฏิบัติการ การตบแต่งสัญลักษณ์ ข้อมูลเวกเตอร์
13.00 – 16.00 น.

+ ทฤษฏี การกำหนดพิกัดภูมิศาสตร์ให้กับภาพถ่ายจากดาวเทียม (Geometric Correction)

+ ปฏิบัติการ การตรึงพิกัดภูมิศาสตร์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อทำเป็นแผนที่ฐานสำหรับงานติดตามทรัพยากรในท้องถิ่น
วันที่  3

09.00 – 12.00 น.

+ ทฤษฎี การนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

+ ปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลเวกเตอร์ : Spatial Data

– ข้อมูลแบบจุด เส้น และพื้นที่

13.00 – 16.00 น.

+ ปฏิบัติการ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่พร้อมพิมพ์ และการส่งออกภาพแผนที่

+ ปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาพสีผสม และจัดส่งออกเพื่อพิมพ์ และผลิตสื่อประกอบการสอน

16.00 – 16.30 น.

มอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม


หมายเหตุ
เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

Leave a Reply

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
0 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps