เชิญครูภูมิศาสตร์ เข้าอบรม “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์”

ขอเรียนเชิญ ครู อาจารย์  ที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ในรายวิชาด้านภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล (RS) ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) หรือวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรม

งบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

traing_gis_teacher01 ระยะเวลาในการอบรม

จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 วัน

รุ่นที่ 1/52 วันที่ 20 – 24 เมษายน 2552      [สงวนสิทธิ์งดรับเพิ่ม  ]

รุ่นที่ 2/52 วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2552    [เต็มแล้ว สงวนสิทธิ์งดรับเพิ่ม  ]

 

 

เรื่องที่อบรม

เนื้อหาหลักประกอบด้วย เทคโนโลยี 3 ด้าน ซึ่งมีเนื้อหาโดยสังเขป

1. ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

2. หลักการเทคโนโลยีสำรวจข้อมูลระยะไกล รีโมทเซนซิง และปฏิบัติการรีโมทเซนซิงพื้นฐาน การแปลตีความภาพ และการผสมสีช่วงคลื่นเพื่อการแปลและตีความ

3. หลักการเทคโนโลยีกำหนดตำแหน่งพิกัดบนโลก จีพีเอส และปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลจีพีเอสพื้นฐาน และการจัดทำฐานข้อมูลที่ได้จากจีพีเอส

4. หลักการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การแสดงผล การสืบค้น (Query) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น

ครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

2. สื่อการสอนพื้นฐาน รีโมทเซนซิง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และจีพีเอส

3. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิธีการติดตั้ง (OpenSource QGIS และ ArcGIS รุ่นทดลองใช้งาน)

download file

ใบแนะนำโครงการ  และ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Comments are closed.

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
4 visitors online now
2 guests, 2 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps