Posts Tagged ‘อบรม ArcGIS’

อบรม ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ PSU

ภารกิจ สัมมนา ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามทรัพยากรชายฝั่ง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (TU) ได้ร่วมมือกับ สถานวิจัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (PSU) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 มีนักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนจากกันไปทำภารกิจ

PSU_GIS_TRAIN55

หากมีโอกาส คงได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนากันต่อไป และขอบคุณที่อยู่ร่วม workshop กันจนวันสุดท้าย ขอให้มีความสุขกับการทำงานด้านระบบภูมิสารสนเทศกันต่อไปครับ

 

รศ.สุเพชร

54อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สประยุกต์ รุ่นที่ 2/54

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

หลักสูตร GIS ขั้นประยุกต์ สำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน ในรุ่นที่ 2 ดังนี้

ครั้งที่2 วันที่ 6-7-8 กค. 2554 (ประยุกต์)

DSC_0053DSC_0061

 

DSC_0065

 

 

Read the rest of this entry »

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รุ่นที่2

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (โปรแกรม ArcGIS: ArcEditor เบื้องต้น) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2554
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

DSC_4758 DSC_4764

DSC_4765

54อบรม_กรมอุทยานฯ คอร์สประยุกต์ รุ่นที่ 1/54

ศูนย์วิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท ได้รับเกียรติจาก กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ร่วมจัดคอร์สอบรม GIS ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากรของกรมอุทยานฯ ในหัวข้อ

“การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลและการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานด้านป่าไม้ ขั้นประยุกต์”

หลักสูตร GIS ขั้นประยุกต์ สำหรับงานด้านป่าไม้ 3 วัน  ดังนี้

ครั้งที่1 วันที่ 8-9-10 มิย. 2554 (ประยุกต์)

 

DSC_5131DSC_5133 

DSC_5149

DSC_5156

 

 

Read the rest of this entry »

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา รุ่นที่1

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (โปรแกรม ArcGIS: ArcEditor เบื้องต้น) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2554
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

DSC_4709DSC_4717

 

DSC_4729

อบรม GIS เพื่อการบริหารงานอปท. จังหวัดลำปาง

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือทางวิชาการ

ในหลักสูตร "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง" รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2554

ณ ห้องประชุม เวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง
เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการวางระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

53อบรม GIS เพื่องานเฝ้าระวังอุบัติภัยและควบคุมโรค สสจ.ระยอง

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้ร่วมมือทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแผนที่เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังอุบัติภัยและควบคุมโรค ด้วยโปรแกรม ArcGIS : ArcView  เบื้องต้น”

DSC_0004  DSC_0016

DSC_0049

ระหว่างวันที่   3-5 สิงหาคม 2553
ณ ประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานราชการ นักวิชาการ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ  และผู้สนใจ    
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังอุบัติภัยและควบคุมโรค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน

 

53อบรม GIS เพื่อการจัดการเชื้อเพลิง กฟผ.

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้ร่วมมือทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการจัดการเชื้อเพลิง”

ระหว่าง วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2553  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างแผนที่แหล่งถ่านหิน และสร้างแผนที่ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.3

 

DSC_0015 DSC_0083g

 

DSC_0102

52อบรม GIS เพื่อการบริหารงานอปท. จังหวัดเลย

หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือทางวิชาการ

ในหลักสูตร "การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานพัฒนาแผนที่ภาษี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย" 

ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2552

ณ ห้องประชุม จังหวัดเลย
เพื่อพัฒนาความรู้ และศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการวางระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

 

DSC_0049 DSC_0055

 DSC_0084 DSC_0118

DSC_0110DSC_0059

DSC_0094

ข่าวสารย้อนหลัง
Who's Online
5 visitors online now
1 guests, 4 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps